Preview: Van Taalplezier naar Taalactiviteit naar Taalkennis

amsterdamklein.jpg
AMSTERDAM

Stad van het eerste woord
grachten
prille lente
kus
Stad van clowneske gebaren
gebouwen
koude winter
hand
Stad van een jeugd die
ouder van
herinnering
gaat spreken
Stad van liefdes-oogopslag
musea
zonnige herfst
dag
Stad van nieuw verbazen
tranen
der seizoenen
Amsterdam
Stad van mijn eerste woord

Catharina de Haas

Doelgroepen
De Cursus van Taalplezier naar Taalactiviteit naar Taalkennis is bestemd voor twee doelgroepen.

Doelgroep 1
Mensen die om wat voor een reden dan ook langzamer de taal leren waardoor de inburgeringscursus moeizaam verloopt en de cursist gedemotiveerd dreigt te raken.

De cursus biedt door middel van speelse taaloefeningen en beweging/dansexpressie de cursisten een vaste basis. De zeggingskracht waarover de cursisten in hun eigen taal beschikken leren ze verwoorden/uiten door dans en beweging. Danstechnische vaardigheden zijn niet nodig. De opdrachten zijn voor iedereen uit te voeren. Daar sluit het taalgedeelte op aan. Wat de cursisten te vertellen hebben wordt een eigen Nederlands verhaal.

Op deze manier werken we aan het zelfvertrouwen. Door vanuit plezier en motivatie de taal te laten verkennen leggen we een basis waar vanuit de inburgeringscursus zelf soepeler gedaan kan worden.

Doelgroep 2
Inburgeraars die het examen gedaan hebben maar het niet gehaald hebben of inburgeraars die na het behalen van hun examen nog geen actieve deelname aan de maatschappij hebben door middel van (vrijwilligers)werk. Voor hen dreigt verlies van opgedane kennis.

Met deze cursus houden we hun kennis op peil. Ze leren wat geleerd is speels te gebruiken waardoor het zelfvertrouwen zal toenemen. Door de beweging en een andere benadering van taal leren de cursisten het geleerde vrijer te gebruiken. Het zal hun een stimulans geven om aansluiting te zoeken en vinden in de maatschappij.

Inrichting primaire processen
Het startpunt voor beide cursussen is aanwezige kennis. Afhankelijk van doelgroep en samenstelling brengen we gekende woorden, begrippen tot leven en krijgen ze een eigen verhaal. Het gaat in eerste instantie om vertrouwen. Vanuit een veilige omgeving wordt gewerkt aan taal, beweging en klank (spreekvaardigheid).

In de opbouw van deze vaardigheden wordt gezocht naar persoonlijke aanknopingspunten met de hen omringende wereld. Die worden verder uitgewerkt. Sommige onderdelen in samenwerking met andere cursisten en andere onderdelen individueel.

Het uiteindelijke doel is de cursisten een persoonlijke reis van het inburgeringstraject te laten maken. De beginsituatie van de cursist bepaalt het einddoel. Degenen die de cursus naast de inburgering doen worden vertrouwd gemaakt met het leren. Met degenen die de feitelijke inburgering achter de rug hebben wordt gewerkt aan verinnerlijking van opgedane kennis en uitbouw van sociale vaardigheden.

Visie op inburgering

De visie op inburgering sluit nauw aan op de visie van leren vanuit kunstzin. Of het nu gaat om de expressie van iets wat je beweegt of het aanleren van kennis het begin is open staan voor of verwondering. Pas wanneer het individu echt contact maakt of in verbinding staat met de aangeboden leerstof kan het proces van leren beginnen.

Vanuit deze benadering wordt het cursusvoorstel uitgewerkt. Het is een aanvulling op de inburgeringscursussen en is bedoeld voor die cursisten die iets meer nodig hebben om over een drempel heen geholpen te worden.

Wervingsplan

Voor doelgroep1 (stagnerende inburgeraars) treden we in nauw contact met de taalaanbieders in Amsterdam oud-west. Goede afstemming op het programma dat de cursisten bij de taalaanbieder volgen is essentieel.

Voor doelgroep 2 (inburgeraars met examen of een niet gehaald examen) gaan we in overleg met taalaanbieders en met het CWI. Voor deze groep cursisten is een helder omschreven vervolg belangrijk.

Organisatie en profiel

De organisatie l’Istelle BV is een kunstbedrijf. Ongoing valt onder l’Istelle BV en richt zich op de kunstprojecten. Het voorstel tot aanbesteding van loket Taalwijzer wordt gedaan door l’Istelle BV.

In dit voorstel wordt de visie op leren vanuit kunstzin toepasbaar gemaakt. De gedachte is dat een persoonlijke, enthousiasmerende benadering juist bij meer kwetsbare mensen onder de juiste omstandigheden verrijkend is. Door te werken vanuit plezier en betrokkenheid wordt het individu aangesproken. Door de kunstzinnige benadering worden de vaardigheden die voor de inburgering essentieel zijn op vanzelfsprekende wijze geoefend en verbeterd.